iarc.ifro.ir > صفحه اصلی‌‌‌
  صفحه اصلی‌‌‌     شنبه 30 تیر 1397   ثبت نام ورود  
تازه های خبر
کالیبراسیون دستگاه های آزمایشگاهی مرکز
يک شنبه 15 مرداد 1396
در مورخه 7/5/96 طبق هماهنگیهای قبلی کارشناس شرکت کالیبراسیون اندازه شناسی دقیق تهران در مرکز تحقیقات آرتمیای کشور حضور یافته و از 5 آزمایشگاه مرکز بازدید و تمامی دستگاه های موجود از جمله PSR ، PH متر ، EC متر ، اسپکتروفتومتر ، اتوکلاو ، انکوباتور یخچال دار ، یخچال منهای 20 درجه ، بماری و اوون را کالیبره و آماده انجام کار نمودند .تعداد بازديد:79
خروجي به فايل PDF
مرکزتحقیقات آرتمیای کشور
Powered by taJan System Co