iarc.ifro.ir > صفحه اصلی‌‌‌
  صفحه اصلی‌‌‌     شنبه 30 تیر 1397   ثبت نام ورود  
تازه های خبر
ثبت 9 ژن در شاه میگوی درازآب شیرین( Astacus leptodactylus )دریاچه مخزنی سدارس در پایگاه NCBI
چهار شنبه 13 مرداد 1395
ثبت 9 ژن ناحیه سیتوکروم اکسیداز یک(COI) از DNA میتوکندریایی شاه میگوی درازآب شیرین( Astacus leptodactylus )دریاچه مخزنی سدارس در پایگاه NCBI توسط دکتر نکوئی فرد وهمکاران

تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی شاه میگوی آب شیرین دریاچه مخزنی پشت سد ارس با استفاده تنوع ژنتیکی ناحیه سیتوکروم اکسیداز یک(COI) از DNA میتوکندریایی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه­ها با استفاده از آغازگر اختصاصی طراحی شده برای ناحیه ژن سیتوکروم اکسیداز یک میتوکندریایی با استفاده از تکنیک زنجیره پلی مراز (PCR) تکثیر و سپس برای توالی­یابی اقدام شد. پس از بررسی تنوع ژنتیکی مابین نمونه­ها و تحقیق در خصوص گونه موجود توال های حاصل در بانک ژنی پایگاه NCBI با شماره KU571455.1 الی KU571463.1 ثبت شدند.

AUTHORS Rezaei, P., Manaffar, R. and Nekuiefard, A.

GenBank:

 1. Revised seq. rezaei+sequein+94.10 (1).14 PA1 KU571455
 2. Revised seq. rezaei+sequein+94.10 (1).14 PA2 KU571456
 3. Revised seq. rezaei+sequein+94.10 (1).14 PA3 KU571457
 4. Revised seq. rezaei+sequein+94.10 (1).14 PB1 KU571458
 5. Revised seq. rezaei+sequein+94.10 (1).14 PB2 KU571459
 6. Revised seq. rezaei+sequein+94.10 (1).14 PB3 KU571460
 7. Revised seq. rezaei+sequein+94.10 (1).14 PC1 KU571461
 8. Revised seq. rezaei+sequein+94.10 (1).14 PC2 KU571462
 9. Revised seq. rezaei+sequein+94.10 (1).14 PC3 KU571463

 1. Astacus leptodactylus isolate PC2 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial.
 2. Astacus leptodactylus isolate PC1 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial
 3. Astacus leptodactylus isolate PB3 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial
 4. Astacus leptodactylus isolate PA1 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial
 5. Astacus leptodactylus isolate PB2 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial
 6. Astacus leptodactylus isolate PB1 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial
 7. Astacus leptodactylus isolate PA3 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial
 8. Astacus leptodactylus isolate PA2 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial
 9. Astacus leptodactylus isolate PC3 cytochrome oxidase subunit I (COI) gene, partial cds; mitochondrial


تعداد بازديد:224
خروجي به فايل PDF
مرکزتحقیقات آرتمیای کشور
Powered by taJan System Co